Adatvédelmi Szabályzat

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2., Adószám: 15408002-2-16, Törzskönyvi szám: 408000, továbbiakban: Szolgáltató) a http://tiszato.co.hu/ címen elérhető webes felületén promóciós szolgáltatásokat nyújt.

Szolgáltató tiszteletben tartja szolgáltatásait igénybe vevők személyhez fűződő jogait, a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

  1. A rendszer használata:

A Szolgáltató rendszerén az internetes rendszert használó jogi és természetes személyeknek (továbbiakban: Felhasználó) lehetősége van nyereményjátékban részt venni. A https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldal kedvelői a http://tiszato.co.hu honlapon közzétett játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően sorsoláson vesznek részt. A Szolgáltató a nyertes nevét Facebook poszt formájában teszi közzé. Az ajándék nyertese erre az üzenetre privát Facebook üzenetben válaszolva nyilatkozhat a nyeremény elfogadásáról, teljes neve és posta címe megadásával. Személyes adatainak megadásával Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához (azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, Felhasználó döntése szerinti promóciós tájékoztató anyagok kézbesítéséhez, ügyfélkapcsolati kommunikációhoz, adott esetben az ügyintézés érdekében kézbesítő partnereink felé történő továbbításhoz). Felhasználó a nyereményjáték során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Felhasználó a Szolgáltató Facebook posztjára adott privát üzenet elküldésével elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat és magára kötelezőnek ismeri el.

A rendszer használata során Szolgáltató birtokába került adatokat harmadik félnek (rendszerüzemeltető/kézbesítő/online fizetési/számlázó partnereink kivételével) nem adja tovább, az ezen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túlmenően egyéb marketing célokra nem használja fel.

III. A Felhasználó felelőssége:

Szolgáltató rendszere az általánosan elfogadott normákat alkalmazza az átadott személyes információk védelmére, mind az átadás folyamata mind pedig a tárolás során. Az Interneten keresztüli adatközlés jellegére tekintettel azonban az általánosan elfogadott normák alkalmazása sem lehet 100%-os garancia az átadott személyes információk védelmére.

Ezen utóbbi okból kifolyólag a kommunikáció a Szolgáltató és a Felhasználó között kulcsfontosságú, Szolgáltató ennek szellemében jár el a kapcsolattartása és tájékoztatási eljárásai során. Felhasználó vállalja, hogy bármely, személyes adataival, vagy a rendszer használatával történő visszaélés gyanúja esetén bejelentési kötelezettségének eleget tesz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal felé.

Ugyanígy Felhasználó kizárólagos és személyes felelőssége tudatában használja a Szolgáltató által biztosított rendszert, továbbá minden, a rendszeren belül végzett tevékenységet.

Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékon harmadik fél adatait adta meg vagy a rendszer használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat Szolgáltató haladéktalanul törli rendszeréből.

IV. A Szolgáltató adatrögzítési és adatkezelési gyakorlata:

A regisztrációkor a rendszerbe feltöltött adatokon felül Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a weboldalán közzétett adatok összességének. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a felhasználóiról szóló azonosítható információkat rendszer szinten gyűjtse és azokat jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint felhasználja, függetlenül az adat rendszerben elfoglalt helyétől és eredeti kontextusától, rendeltetésétől. A rendszerből ilyen formán nyert statisztikai információkat, valamint bármilyen, a Felhasználó azonosíthatóságát lehetővé tevő információt, adatot, illetve ezek közötti kapcsolatot a Szolgáltató különösen védettként kezeli, ezen információkat harmadik személy számára a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túl nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé.

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszerének használata során bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek: IP címek, böngészők által biztosított technikai adatok, Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (clickstreamdata). Ezen információk a Felhasználó beazonosítására nem alkalmasak, csak arra használhatóak, hogy rendszer szintű folyamatok optimalizálása, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében bizonyos fogyasztói trendeket analizáljanak, technikai paramétereket következtessenek ki a felhasználók összességére vonatkozóan.

V. Az adatkezelés időtartama:

A nyereményjáték során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a nyeremény elfogadásáról szóló üzenet elküldésétől a nyeremény postázásáig / átadásáig / a nyeremény át nem vétele miatti új sorsolás megkezdéséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A “cookie”-k megőrzése és felhasználása tekintetében Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató rendszere használja ezeket a fájlokat, és összekapcsolja Felhasználó beazonosítására szolgáló adataival. Felhasználó kikapcsolhatja ill. törölheti ezeket, de ebben az esetben a webes felület böngészése nehézkesebb lesz.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Facebook oldalon történő oldalkedvelés során vagy egyéb módon adott további, Felhasználók és egyéb harmadik személyek közötti hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat.

VI. Kapcsolattartási szabályok

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az email címek Szolgáltató általi kezelése elsősorban a megrendelések teljesítését, és a szolgáltatás igénybevétele során történő kapcsolattartást szolgálja.

Adattárolási/adatkezelési protokollok, valamint az adatvédelmi eljárás/Adatvédelmi Szabályzat megváltozásáról Szolgáltató közleményt tesz közzé a http://tiszato.co.hu weboldalon 30 nappal azelőtt, hogy ilyen lényeges változás következne be. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor megváltoztassa, ezért praktikus azt időről-időre átnézni.

VII. Jogszabályi háttér:

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor.

Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó rendelkezéseinek hiányában irányadó.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. 62. § (3) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

VIII. Ügyfélszolgálat, jogérvényesítés:

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata volna adatvédelmi eljárásunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy a fojegyzo@jnszm.hu címen, vagy a +36/56/795-785 -ös telefonszámon.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a következő elérhetőségeken: http://www.naih.hu/kapcsolat.html