A Tisza-tavi Napok házirendje

 

Kedves Látogató!

 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban Rendező) által rendezett Tisza-tavi Napok (továbbiakban Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Tiszafüred, Halas tér, 1426/23 hrsz

A Rendezvény időtartama: 2018. március 23-24.

 

 1. Belépés a rendezvényre
 1. A Rendezvényre a rendezvény napjain 8:00-2:30 óra között lehet belépni, kizárólag karszalag viselésével.
 2. A belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő alá veti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Rendezőnek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ez irányú megkeresése esetén részükre átadni.
 3. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Rendező belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Rendező ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzi. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Rendezővel az ellenőrzésben együttműködni és a megfelelő tájékoztatást megadni.
 4. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Rendező eljárást indít.
 1. Rendező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
 1. Tilos a rendezvény területére bárminemű olyan tárgyat, jelképet bevinni, ami párt népszerűsítésére vagy egyéb jelölő szervezet azonosítására alkalmas.
 2. A rendezvény területére a média képviselői (sajtó, rádió, TV, stb.) a Rendező írásbeli engedélyével léphet be, mely engedélyt a rendezvényt megelőző legkésőbb 10 nappal igényelheti a jnszmonk2014@gmail.com címen.
 3. Drónt, valamint a magánhasználatot kivéve, egyéb képrögzítésre alkalmas eszközt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Rendező előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
 4. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 5. A Rendezvény területére a Rendező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen.
 6. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetők be, díjmentesen és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Rendező javasolja azok otthonhagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Rendező fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentieket folyamatosan ellenőrizze, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa.

A Rendező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területét elhagyni köteles.

 

 1. Magatartási szabályok
 1. Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően, különös tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
 2. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 3. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Rendező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a   szemét   elhelyezésére.
 4. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogatók által a Rendezőtől vásárolt jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.
 5. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.
 6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényeket, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Rendező előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 7. Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 8. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása, birtoklása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 9. A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről.
 10. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
 11. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Rendező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a Rendező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Rendező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Rendező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Rendező kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Rendező egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Rendező egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.
 12. A Rendezvény területén a Rendező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Rendezőnél teheti meg.
 13. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Rendezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
 14. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Rendezvényen a Rendező nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, a Látogató értékeiért, csomagjaiért a Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A kijelölt parkolókban a Rendező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Rendező felelőssége kizárt.
 3. A Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtartja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendező a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
 4. A Rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 5. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Rendező rendkívüli felmondása okán Látogató elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Rendezővel szemben.