A Tisza-tavi Napok házirendje

 

Kedves Látogató!

 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban Rendező) által rendezett Tisza-tavi Napok (továbbiakban Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Rendezvény helyszíne: Tiszafüred, Halas tér, 1426/23 hrsz

A Rendezvény időtartama: 2018. március 23-24.

 

 1. Belépés a rendezvényre
 1. A Rendezvényre a rendezvény napjain 8:00-2:30 óra között lehet belépni, kizárólag karszalag viselésével.
 2. A belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő alá veti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Rendezőnek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ez irányú megkeresése esetén részükre átadni.
 3. Az elővételben megvásárolt belépőjegyet a Rendező belépéskor karszalagra cseréli. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a Rendező ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzi. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét. Az ellenőrzött személyek kötelesek a Rendezővel az ellenőrzésben együttműködni és a megfelelő tájékoztatást megadni.
 4. A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnan az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendező nem pótolja vagy cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Rendező eljárást indít.
 1. Rendező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
 1. Tilos a rendezvény területére bárminemű olyan tárgyat, jelképet bevinni, ami párt népszerűsítésére vagy egyéb jelölő szervezet azonosítására alkalmas.
 2. A rendezvény területére a média képviselői (sajtó, rádió, TV, stb.) a Rendező írásbeli engedélyével léphet be, mely engedélyt a rendezvényt megelőző legkésőbb 10 nappal igényelheti a jnszmonk2014@gmail.com címen.
 3. Drónt, valamint a magánhasználatot kivéve, egyéb képrögzítésre alkalmas eszközt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Rendező előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
 4. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
 5. A Rendezvény területére a Rendező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen.
 6. A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetők be, díjmentesen és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Rendező javasolja azok otthonhagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Rendező fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy egyedileg megtiltsa adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentieket folyamatosan ellenőrizze, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatokat kitiltsa.

A Rendező javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területét elhagyni köteles.

 

 1. Magatartási szabályok
 1. Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően, különös tekintettel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseire.
 2. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 3. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Rendező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a   szemét   elhelyezésére.
 4. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogatók által a Rendezőtől vásárolt jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen Házirend rendelkezései.
 5. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni.
 6. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthet a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényeket, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Rendező előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
 7. Rendezvény területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 8. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása, birtoklása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
 9. A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a body surf, tilos továbbá a mosh pit, valamint a wall of death. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről.
 10. A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
 11. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Rendező fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a Rendező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Rendező jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a Rendező fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Rendező kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Rendező egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Rendező egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.
 12. A Rendezvény területén a Rendező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Rendezőnél teheti meg.
 13. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Rendező előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Rendezővel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.
 14. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 1. A Rendezvényen a Rendező nem üzemeltet csomag- vagy értékmegőrzőt, a Látogató értékeiért, csomagjaiért a Rendező semmilyen felelősséget nem vállal.
 2. A kijelölt parkolókban a Rendező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Rendező felelőssége kizárt.
 3. A Rendezvényt a Rendező rossz idő esetén is megtartja. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendező a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
 4. A Rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 5. A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Rendező rendkívüli felmondása okán Látogató elveszíti jogosultságát a Rendezvény további látogatására és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Rendezővel szemben.

Jelen nevezési lap aláírásával kijelentem, hogy részt veszek a versenyen, a verseny kiírást elolvastam, annak minden pontját megértettem, magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

 

Név

A versenyző neve

Cím

Irányítószám
Ország
Település
Cím Utca, házszám

Elérhetőség

Telefon
E-mail

Dátum:

Aláírás

Átvétel

Átvevő aláírása
Átvétel dátuma, ideje

Tisza-tó Húsvéti Sonkája Verseny kiírás

 1. A verseny célja

Hagyományőrzés, a jó minőségű magyar sertés húsának népszerűsítése.

 1. A verseny meghirdetésének köre

www.facebook.com/tiszatavinapok oldal

 1. A verseny lebonyolítása

Jelen szabályzatban rögzítettek szerint.

 1. Verseny kiírás

A versenyfelhívást és a verseny szabályzatot közzé kell tenni a tiszato.co.hu honlapon.

 1. A versenyben való részvétel feltételei:

A versenyen indulóknak minimum 1 db kézzel megformált sertés húsból (hátsó comb, első comb lábszár része, felsál stb.) készült sonkát kell bemutatnia a zsűrinek. Egy nevező tetszőleges mennyiségű tétellel indulhat.

A versenytételeket 2018. március 23-án 15:00 órakor a rendezvény helyszínén (Tiszafüred, Halas tér) a nagyszínpadnál a LED falnál kialakított átvételi pontnál kell leadni.

Nevezési díj: NINCS

A nyilvános érzékszervi zsűrizés időpontja: 2018. március 24. 10:00 óra. Helyszíne: Tiszafüred, Halas tér, zsűri sátor.

 1. Minták átvétele, regisztrációja

A beérkezett sonkákat nyilvántartásba veszik, azonosító számmal látják el a beérkezés sorrendjében, anonim módon.

 1. A szakértői zsűri bírálatának menete és módja

A bírálatot szakértő zsűri végzi a kiírásban foglalt szempontok figyelembe vételével. A minták a bírálóktól elkülönített helyszínen vannak sorszám alapján letéve, az anonimitás megőrzése érdekében. Minden mintát a 3 főből álló zsűri kóstolja meg. A zsűritagok először önállóan bírálják el a benyújtott termék formai megfelelőségét, azt egymás között egyeztetve, konszenzusra törekedve alakítják ki a zsűri testületi értékelésének megfelelő pontszámot.

Ezt követően kerül sor a sonka megvágására, érzékszervi bírálatára.

Bíráló lap:

A bírálat 20 pontos bírálati rendszerben történik, az alábbiak szerinti maximális pontszámmal:

 • formázás: 3 pont
 • sózás: 2 pont
 • pácolás minősége: 2 pont
 • füstölés minősége: 2 pont
 • illat: 3 pont
 • szín: 3 pont
 • íz: 5 pont

A pontozás során csak egész pontszám adható. A verseny nyertese a legtöbb pontot elérő sonka. Pontegyezőség esetén legfeljebb 3 díj adható ki.

Egyéb feltételek:

Az a személy, aki a verseny előkészítésében közreműködik, nem lehet a zsűri tagja.

Az egyes vizsgálatok között ízhatást közömbösítő anyagokat kell fogyasztani a bírálóknak.

Nyilatkozni a versenyről, az eredményekről csak a kiíró engedélyével lehet.

 1. A verseny szervezőinek feladatai

A verseny szakmai irányítása, tisztaságának, a szabályzat szerit történő lebonyolításának garantálása.

A zsűri létszámának meghatározása.

Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során.

Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése.

A végső eredmények hitelesítése.

A versenyben résztvevő sonkák anonimitása megőrzésének ellenőrzése az eredmények kihirdetéséig.

A résztvevők a versenyen elért eredményüknek megfelelően a szervezőtől névre szóló oklevelet és ajándéktárgyat kapnak.

 1. A versenyre benevezett sonkák minősítése

A versenyen a legmagasabb pontszámot elért termék viselheti a „Tisza-tó Húsvéti Sonkája 2018” címet, melyet marketing tevékenysége során használhat.

 1. 10.A verseny nyilvánossága

A kiíró törekszik arra, hogy a verseny a lehetőségekhez mérten a legnagyobb publicitást élvezze. A szakmai zsűrizést úgy kell megszervezni, hogy azt bárki megtekinthesse, de nem zavarhatja a zsűri munkáját.

Az egész versenyről hivatalos nyilatkozatot csak a kiíró adhat. A verseny szakmai kérdéseiről a versenyigazgató és a zsűri elnöke nyilatkozhat az eredmény kihirdetését követően.

A versenyre nevezők a sonka szervezőnek való átadásával tudomásul veszi, hogy a versenyen elért pontszámukkal, eredményükkel szemben reklamációnak nincs helye.

A versennyel kapcsolatos minden jog a kiírót illeti meg.

Játékszabály

 

Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács (Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) nevében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.), továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a szabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Szervező https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldalon posztolt játékfelhívás utasításainak követése (a játékosoknak kedvelniük kell és meg kell osztaniuk a Tisza-tavi Napok Facebook oldalát).

 1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játék 2018.01.02 indul és 2018.03.21. 23:59 óráig tart. A játékban való részvétel határideje 2018.03.21. 23:59.

3. A Játékban résztvevők közül a Szervező sorsolással választja ki a nyertes(eke)t. (Csak a 3/1/A pontban szabályozott játékban van több nyertes.)

3.1 A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett kedvelésekért és megosztásokért. A Kedvelés elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

3.1./A

A Játék nyereménye minden századik oldalkedvelésenként a Szervező által biztosított, két főre szóló, két napos belépő a Tisza-tavi Napok elnevezésű rendezvényre. A nyeremények azon felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik oldalajánlást küldenek ismerőseiknek és ennek elvégzését a poszt alatt kommentben megerősítik a játékfelhívásban jelzett módon. Sorsolásra legkésőbb minden ezredik kedvelés elérését követően kerül sor a játék végéig. A sorsolásra sorsolási bizottság jelenlétében kerül sor.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét a Facebook poszt alatt, komment formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese Facebook privát üzenet formájában válaszolva adhatja meg teljes nevét és posta címét, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a nyertessel egyeztetett módon juttatja el.

A Szervező a nyereménysorsoláson sorsolásonként egy nyertest és egy tartalék nyertest húz ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 1 napon belül nem válaszol.

3.1./B

https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldal kedvelői és megosztói között a nyereményjáték lezárulását (2018. március 22. 23 óra 59 perc) követően összesen 1 db, azaz egy darab szívsonka kerül kisorsolásra a sorsolási bizottság jelenlétében.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét egy Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese erre az üzenetre válaszolva adhatja meg teljes nevét és további esetleg szükséges azonosító adatait Facebook privát üzenetben, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a rendezvény helyszínén adja át.

3.1./C

A tixa.hu/tisza-tavi-napok-tomek oldalon elővételben jegyet vásárlók között az elővásárlási értékesítés lezárását követően összesen 1 db, azaz egy darab Apple iPhone X 64GB mobiltelefon kerül kisorsolásra a sorsolási bizottság jelenlétében.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy további, illetve szponzorok által felajánlott ajándékokat (pl. Tisza-tavi Ökocentrum-, strandbelépő stb.) sorsol ki az elővételben jegyet vásárlók között. E nyeremények esetében a sorsoláson azok is részt vesznek, akik a később közzétett, elővételi értékesítésbe bevont helyen az értékesítés során írásban nyilatkoznak, hogy a feltételeket és szabályzatot magukra nézve elfogadják és a sorsoláson részt kívánnak venni.

A Szervező az ajándék nyertesének nevét egy Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 1 napon belül. Az ajándék nyertese erre az üzenetre válaszolva adhatja meg teljes nevét és további esetleg szükséges azonosító adatait Facebook privát üzenetben, amennyiben a nyereményre igényt tart.  A Szervező az ajándékot a rendezvény helyszínén adja át.

4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, járulék – fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

6. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://tiszato.co.hu/category/jatekszabaly  internetes oldalon.

8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A játékban nem vehet részt a Szervező és a nevében eljáró szervezet képviselői, dolgozói és azok közvetlen hozzátartozói.

Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Tiszafüred, 2018.01.02.

Szervező

Adatvédelmi Szabályzat

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2., Adószám: 15408002-2-16, Törzskönyvi szám: 408000, továbbiakban: Szolgáltató) a http://tiszato.co.hu/ címen elérhető webes felületén promóciós szolgáltatásokat nyújt.

Szolgáltató tiszteletben tartja szolgáltatásait igénybe vevők személyhez fűződő jogait, a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

 1. A rendszer használata:

A Szolgáltató rendszerén az internetes rendszert használó jogi és természetes személyeknek (továbbiakban: Felhasználó) lehetősége van nyereményjátékban részt venni. A https://www.facebook.com/tiszatavinapok oldal kedvelői a http://tiszato.co.hu honlapon közzétett játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően sorsoláson vesznek részt. A Szolgáltató a nyertes nevét Facebook poszt formájában teszi közzé. Az ajándék nyertese erre az üzenetre privát Facebook üzenetben válaszolva nyilatkozhat a nyeremény elfogadásáról, teljes neve és posta címe megadásával. Személyes adatainak megadásával Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához (azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, Felhasználó döntése szerinti promóciós tájékoztató anyagok kézbesítéséhez, ügyfélkapcsolati kommunikációhoz, adott esetben az ügyintézés érdekében kézbesítő partnereink felé történő továbbításhoz). Felhasználó a nyereményjáték során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Felhasználó a Szolgáltató Facebook posztjára adott privát üzenet elküldésével elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat és magára kötelezőnek ismeri el.

A rendszer használata során Szolgáltató birtokába került adatokat harmadik félnek (rendszerüzemeltető/kézbesítő/online fizetési/számlázó partnereink kivételével) nem adja tovább, az ezen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túlmenően egyéb marketing célokra nem használja fel.

III. A Felhasználó felelőssége:

Szolgáltató rendszere az általánosan elfogadott normákat alkalmazza az átadott személyes információk védelmére, mind az átadás folyamata mind pedig a tárolás során. Az Interneten keresztüli adatközlés jellegére tekintettel azonban az általánosan elfogadott normák alkalmazása sem lehet 100%-os garancia az átadott személyes információk védelmére.

Ezen utóbbi okból kifolyólag a kommunikáció a Szolgáltató és a Felhasználó között kulcsfontosságú, Szolgáltató ennek szellemében jár el a kapcsolattartása és tájékoztatási eljárásai során. Felhasználó vállalja, hogy bármely, személyes adataival, vagy a rendszer használatával történő visszaélés gyanúja esetén bejelentési kötelezettségének eleget tesz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal felé.

Ugyanígy Felhasználó kizárólagos és személyes felelőssége tudatában használja a Szolgáltató által biztosított rendszert, továbbá minden, a rendszeren belül végzett tevékenységet.

Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékon harmadik fél adatait adta meg vagy a rendszer használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat Szolgáltató haladéktalanul törli rendszeréből.

IV. A Szolgáltató adatrögzítési és adatkezelési gyakorlata:

A regisztrációkor a rendszerbe feltöltött adatokon felül Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a weboldalán közzétett adatok összességének. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a felhasználóiról szóló azonosítható információkat rendszer szinten gyűjtse és azokat jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint felhasználja, függetlenül az adat rendszerben elfoglalt helyétől és eredeti kontextusától, rendeltetésétől. A rendszerből ilyen formán nyert statisztikai információkat, valamint bármilyen, a Felhasználó azonosíthatóságát lehetővé tevő információt, adatot, illetve ezek közötti kapcsolatot a Szolgáltató különösen védettként kezeli, ezen információkat harmadik személy számára a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakon túl nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé.

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszerének használata során bizonyos információk automatikus gyűjtésre és tárolásra kerülnek: IP címek, böngészők által biztosított technikai adatok, Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (clickstreamdata). Ezen információk a Felhasználó beazonosítására nem alkalmasak, csak arra használhatóak, hogy rendszer szintű folyamatok optimalizálása, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében bizonyos fogyasztói trendeket analizáljanak, technikai paramétereket következtessenek ki a felhasználók összességére vonatkozóan.

V. Az adatkezelés időtartama:

A nyereményjáték során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a nyeremény elfogadásáról szóló üzenet elküldésétől a nyeremény postázásáig / átadásáig / a nyeremény át nem vétele miatti új sorsolás megkezdéséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

A “cookie”-k megőrzése és felhasználása tekintetében Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató rendszere használja ezeket a fájlokat, és összekapcsolja Felhasználó beazonosítására szolgáló adataival. Felhasználó kikapcsolhatja ill. törölheti ezeket, de ebben az esetben a webes felület böngészése nehézkesebb lesz.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Facebook oldalon történő oldalkedvelés során vagy egyéb módon adott további, Felhasználók és egyéb harmadik személyek közötti hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott időtartamig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat.

VI. Kapcsolattartási szabályok

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az email címek Szolgáltató általi kezelése elsősorban a megrendelések teljesítését, és a szolgáltatás igénybevétele során történő kapcsolattartást szolgálja.

Adattárolási/adatkezelési protokollok, valamint az adatvédelmi eljárás/Adatvédelmi Szabályzat megváltozásáról Szolgáltató közleményt tesz közzé a http://tiszato.co.hu weboldalon 30 nappal azelőtt, hogy ilyen lényeges változás következne be. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot bármikor megváltoztassa, ezért praktikus azt időről-időre átnézni.

VII. Jogszabályi háttér:

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján kerül sor.

Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó rendelkezéseinek hiányában irányadó.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. 62. § (3) bekezdés a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

VIII. Ügyfélszolgálat, jogérvényesítés:

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata volna adatvédelmi eljárásunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba vagy a fojegyzo@jnszm.hu címen, vagy a +36/56/795-785 -ös telefonszámon.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is a következő elérhetőségeken: http://www.naih.hu/kapcsolat.html

Tisza-tavi zöldhulladék hasznosító

Újrahasznosítás
Projekt megnevezése Tisza-tavi zöldhulladék hasznosító
Projektgazda adatai Szervezet neve: Abádszalók Város Önkormányzat

Címe: 5241 Abádszalók, Deák F u 12.

Kapcsolattartó: Balogh Gyula polgármester

Telefon: + 36 59 535 118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Fejlesztés helye, a projektterület tulajdonviszonyai Abádszalók iparterület

100%-ban a projektgazda tulajdona.

A projektben megvalósuló fejlesztés a beruházó tulajdona.

Projekt háttere, indokoltsága A 127 km2-es Tisza-tó karbantartásának (vízügyi elsőbbségű, de vízisportra és horgászatra alkalmassá tétele) velejárója a nagy mennyiségű keletkező zöldhulladék, amely elsősorban a vízi utak, partsávok, kikötők tisztításából keletkezik, illetve a vízgazdálkodáshoz és partvédelemhez kapcsolódó tevékenységekből. A zöldhulladék összetétele vegyes, elsősorban lágyszárú vízinövényekből áll (nád-, sás-, sulyomvágás hulladéka és ártéri kaszálék), de nagyobb mennyiségben található benne fás szárú növényzet is (gyalogakác irtás). Összetétele alapján ideális komposzt alapanyag, mivel kémiai és biológiai értelemben szennyezetlen, biogazdálkodásban is felhasználható (ellentétben a szennyvíziszappal és a kommunális hulladékból komposztált anyaggal). Az évente keletkező zöldhulladék mennyisége a becslések szerint 11 700 t (nedves állapotban), amiből a sulyomkaszálás 500-800ha irtásának hulladéka teszi ki az 50%-ot.
Projekt tartalma, előkészítettség  

A projekt tartalma lehet igény szerint:

–       Zöldhulladék begyűjtés a Tisza-tó körül a fenntartótól és a vízterületen hasonló tevékenységet végző szervezetektől (Tisza Sporthorgász Kft.)

–       Zöldhulladék szárítás és aprítás

–       Zöldhulladék komposztálás

–       Tárolás és értékesítés (zsákos vagy lédig kivitelben).

 

Projekt költségvetésének behatárolása 150-270 Ft
Projekt célja, célcsoportjai Biogazdálkodásban, növény feldolgozásban vagy újrahasznosításban jártas cégek vagy vállalkozók.
Projekt végrehajtásában résztvevő partnerek, elérhetőségeik Szervezet neve:

 

A befektetés megtérülése, várható eredmények  

A befektetés megtérülésének várható ideje 5 év,

 

Elérhető kedvezmények Pályázati és egyéb segítséget nyújtunk, kapcsolati tőkét biztosítunk, igény esetén aktív partnerként lépünk fel a projektben.

 

 

 

 

Abádszalók Város Önkormányzat

Napelempark telepítése

ZÖLDENERGIA
Projekt megnevezése Napelempark telepítése
Projektgazda adatai Szervezet neve: Karcagi Város Önkormányzata

Címe: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Kapcsolattartó: Dobos László polgármester

Telefon: + 36 59 500-610

E-mail: phkarcag@ph-karcag.hu

Fejlesztés helye, a projektterület tulajdonviszonyai Karcag külterület (ipari park)

100%-ban a projektgazda tulajdona.

Építés és megosztás: egyeztetés szerint.

Projekt háttere, indokoltsága A terület ellátva összközműves infrastruktúrával (út, járda, térvilágítás, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz-elvezetés, tűzi-víztározó, elektromos és gáz csatlakozás).
Projekt tartalma, előkészítettség  

A projekt tartalma lehet igény szerint:

–       Fotovoltaikus napelempark telepítése

–       Inverter és betáprendszer kiépítése

–       Geotermikus energiatermelő rendszer kiépítése

 

 

Projekt költségvetésének behatárolása 1-2,5 mrd Ft
Projekt célja, célcsoportjai Zöldenergiában és energiatermelésben érdekelt vállalkozások
Projekt végrehajtásában résztvevő partnerek, elérhetőségeik Szervezet neve:

 

A befektetés megtérülése, várható eredmények  

A befektetés megtérülésének várható ideje 10-15 év,

 

Elérhető kedvezmények Pénzügyi, pályázati és egyéb segítséget nyújtunk, igény esetén aktív partnerként, vagy üzlettársként.

 

Karcagi Város Önkormányzata

Bontott vályogházak újra hasznosítása

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Projekt megnevezése Bontott vályogházak újra hasznosítása
Projektgazda adatai Szervezet neve: Sarud Község Önkormányzata

Címe: 3386 Sarud, Kossuth u 93..

Kapcsolattartó: Tilcsik István polgármester

Telefon: + 36 36 362 001

E-mail: polgarmester@sarud.hu

Fejlesztés helye, a projektterület tulajdonviszonyai Sarud belterület, iparterület

100%-ban a projektgazda tulajdona.

A projekt a beruházó tulajdonába kerül.

Projekt háttere, indokoltsága A 50-150 év között épült vályogházak többsége eltűnik a településekről, helyükre modernebb építőanyagból, jpbb térkihasználású és energetikailag korszerűbb épületek épülnek. A vályogházak építőanyagainak nagyion kis része hasznosul, az épületfa egy része , illetve a tetőfedő anyagok. Ugyanakkor jelentkezik kereslet a megőrzendő házak tulajdonosainak köréből régi vagy újra feldolgozott építőanyagokra.
Projekt tartalma, előkészítettség Telephely kialakítása 1 ha területen

Vályogtégla újra feldolgozó üzem: keverő, formázó, szárító és fedett tároló.

Épületfa válogató, újra feldolgozó terület zárt tárolóval

Tetőfedő anyag, cementlap válogató és tároló nyitott terület

Falazat és tetőfedő anyag hulladék zúzó

Deponáló

Egyéb értékes bontási anyagok, egyedi szerkezetek tárolására, bemutatására és értékesítésére szolgáló terület

Fentiekhez szükséges géppark.

Projekt költségvetésének behatárolása 270-310 mFt
Projekt célja, célcsoportjai Építőipari vállalkozások.
Projekt végrehajtásában résztvevő partnerek, elérhetőségeik Szervezet neve:

 

A befektetés megtérülése, várható eredmények  

A befektetés megtérülésének várható ideje 10 év,

 

Elérhető kedvezmények Pályázati segítséget nyújtunk, igény esetén kapcsolati tőkénket is fel tudjuk ajánlani.

Sarud Község Önkormányzata

Így működik a mezőgazdaság – gazdálkodási bemutatópark

TURIZMUS
Projekt megnevezése Így működik a mezőgazdaság – gazdálkodási bemutatópark
Projektgazda adatai Szervezet neve: Egyek Nagyközség Önkormányzata

Címe: 4069 Egyek, Fő u. 3.

Kapcsolattartó: Dr. Miluczky Attila polgármester

Telefon: + 36 52 378 680

E-mail: polgarmester@egyek.hu

Fejlesztés helye, a projektterület tulajdonviszonyai Egyek belterület, 2,7ha iparterület

A terület magántulajdoban van.

 

Projekt háttere, indokoltsága A 33-as főutat Polgárral összekötő út (amely Egyek belterületén Fő útként fut) mentén található a vasútállomáshoz is közel a korábbi aszfaltkeverő üzem, amely kiépített telepi infrastruktúrával (raktár épület, szociális blokk, belső aszfaltozott közlekedő útvonalak, ipari víz, villany és gáz betáplálás) rendelkezik. A terület körbekerített, portaszolgálattal védett. A területre új befektetőt várunk, aki a település turisztikai céljaival összhangban valósít meg beruházást.
Projekt tartalma, előkészítettség  

A projekt tartalma lehet igény szerint:

–       Mezőgazdasági gép történeti kiállítás

–       Modern mezőgazdasági gép próbapálya és bemutatóterület

–       Mezőgazdasági művelés folyamatainak bemutatására alkalmas földterület és technolgiai bemutató park.

–       Haszonnövények bemutatótere: gabonaféléktől a repcén át  napraforgóig. Élőben kis területen vetett részen láthatóak a haszonnövények, amelyeket a legtöbb ember nem is ismer (meg) ebben az alakjában

–       Karbantartó műhely

–       Szociális blokkok és fedett foglalkoztatók

 

Projekt költségvetésének behatárolása 250-350 mFt
Projekt célja, célcsoportjai Mezőgazdasági tevékenység iránt elkötelezett, a földművelésben jártas vállalkozás. Előny, ha jelenleg is művel földet és van gépparkja, amely mellett a turisztikai beruházás kiegészítő tevékenység lehet.
Projekt végrehajtásában résztvevő partnerek, elérhetőségeik Szervezet neve:

 

A befektetés megtérülése, várható eredmények  

A befektetés megtérülésének várható ideje 10-12 év,

 

Elérhető kedvezmények Pályázati, munkaerő támogatási és egyéb segítséget nyújtunk.

Egyek Nagyközség Önkormányzata